یکشنبه 2 مهر‌ماه سال 1385

 همانطور که می دانید فاصله برخی از ستاره ها تا زمین به هزاران سال نوری می رسد.

 اگر اخترشناسان می خواستند با محاسبه زمان ارسال و برگشت پرتوهای نوری یا امواج

فاصله زمین تا ستاره ها را اندازه بگیرند می بایست هزاران و حتی میلیونها سال منتظر می ماندند.

دانشمندان ریاضیدان راه حل ساده ای به نام اختلاف منظر یافته اند که با این شیوه

 می توان به راحتی فاصله اجسام دور را محاسبه کرد.

برای فهم بهتر ابتدا مثالی می زنیم : مدادی را مقابل چشمان خود بگیرید.

ابتدا چشم چپ را ببندید و با چشم راست به آن نگاه کنید.

بعد چشم راست را ببندید و با چشم چپ به آن نگاه کنید.

حتما" به نظرتان آمده که مداد چند سانتی متر جابه جا شده است.

 با همین روش ساده بود که اخترشناسان توانستند شعاع کره زمین و به دنبال آن

فاصله ماه و خورشید از زمین را پیدا کنند.

با دانستن فاصله زمین تا خورشید می توان به راحتی فاصله زمین تا ستاره ها را محاسبه کرد.

اخترشناسان از یک ستاره مشخص دو عکس به فواصل 6 ماه از هم می گیرند.

 مقتی این دو عکس را با هم مقایسه می کنند

به نظر می رسد که ستاره چند درجه در آسمان جابه جا شده است.

 با داشتن فاصله زمین تا خورشید و زاویه ( نصف زاویه ای که به نظر ستاره جابه جا شده )

و به کمک فرمول مثلثاتی ساده می توان فورا" فاصله چند سال نوری از

 زمین تا این ستاره را محاسبه کرد.

 

*****

منبع : www.nightsky.ir