پنج‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1385

 

 دانشمندان سازمان فضایی ناسا به تازگی با استفاده از تلسکوپ فضایی اسپیتزر

 ستاره کوتوله قهوه ای را در صورت فلکی حوت یافته اند که همانند یک سیاره

 به دور ستاره مادر در گردش است.

این نخستین منظومه ستاره ای است که در آن ستاره ای به دور ستاره دیگر می گردد. 

 
 
 کوتوله قهوه ای HD 3651 B پنجاه برابر سیاره مشتری جرم دارد
 
 و به همراه سیاره ای دیگری در ابعاد زحل، به دوره ستاره ای خورشید مانند در گردش است.
 
چنین منظومه ای با ساختار مداری متفاوت، تا کنون مشاهده نشده بود.
 
اما به نظر می رسد که تعداد قابل توجهی از آنها در کهکشان راه شیری وجود داشته باشند.
 
 این کوتوله قهوه ای در رده ستارگان کوتوله سردT dwarfs  به شمار می آید.
 
 
*****
 
 << این مطلب را می توانید بصورت کامل در
 
 
مطالعه نمایید >>